Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 120482/06-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 120482/06-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΤΟΜΟ ΕΡΓΟΥ 80599

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Υπεύθυνη Δήλωση