Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 119825/30-10-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 119825/30-10-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 119825/30-10-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες  στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»

– Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση