Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 119524/22-10-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «HORIZON 2020_ FASTER-First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 119524/22-10-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «HORIZON 2020_ FASTER-First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 119524/22-10-2019) για υποβολή προτάσεων προς μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «HORIZON 2020_ FASTER-First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response»

– Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση