Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 115628/30-08-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «FASTER-First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 115628/30-08-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «FASTER-First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 115628/30-08-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου  «FASTER-First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response»

– Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση