Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115615/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115615/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115615/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ»

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση