Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 115579 /30-08-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 115579 /30-08-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ 115579 /30-08-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική»

– Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση