Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115532/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / Όμιλος Πρακτικής Άσκησης (ΚΑ103-2019)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115532/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / Όμιλος Πρακτικής Άσκησης (ΚΑ103-2019)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 115532/30-08-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / Όμιλος Πρακτικής Άσκησης (ΚΑ103-2019)»

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση