Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 114180 /25-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα προπτυχιακό φοιτητή στο πλαίσιο του έργου «EUNOMIA-usEr-oriented, secUre, trustful & deceNtralized sOcial MedIA»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 114180 /25-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα προπτυχιακό φοιτητή στο πλαίσιο του έργου «EUNOMIA-usEr-oriented, secUre, trustful & deceNtralized sOcial MedIA»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ114180 /25-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα προπτυχιακό φοιτητή στο πλαίσιο του έργου  «EUNOMIA-usEr-oriented, secUre, trustful & deceNtralized sOcial MedIA»

– Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση