Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113975/23-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Επιμόρφωσης και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΠΑΔΑ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113975/23-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Επιμόρφωσης και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΠΑΔΑ»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113975/23-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου  «Υποστήριξη Επιμόρφωσης και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΠΑΔΑ»

– Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση