Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113926/23-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «ASSET- A holistic and Scalable Solution for Research, Innovation and Education in Energy Transition»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113926/23-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «ASSET- A holistic and Scalable Solution for Research, Innovation and Education in Energy Transition»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 113926/23-07-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου  «ASSET- A holistic andScalable Solution for Research, Innovation and Education in Energy Transition»

– Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση