Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 111531/27-06-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 111531/27-06-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 111531/27-06-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα»

-Έντυπο Πρότασης 

– Υπεύθυνη Δήλωση