Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 110793/21-06-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 110793/21-06-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα»

-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 110793/21-06-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του  Π.Μ.Σ. «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα».

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση