Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 110781/21-06-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Υποστηρικτικές Ερευνητικές Δράσεις» – Ορθή Επανάληψη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 110781/21-06-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Υποστηρικτικές Ερευνητικές Δράσεις» – Ορθή Επανάληψη

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 110781/21-06-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Υποστηρικτικές Ερευνητικές Δράσεις»

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση