Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 110582 /19-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «Εθνική Συμμέτοχη 2018_TILOS_Τεχνολογικη Καινοτομία για τη Βέλτιστη Ενσωμάτωση Τοπικού Χαρακτήρα Συστημάτων Συσσωρευτών Ενέργειας_HORIZON2020»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 110582 /19-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «Εθνική Συμμέτοχη 2018_TILOS_Τεχνολογικη Καινοτομία για τη Βέλτιστη Ενσωμάτωση Τοπικού Χαρακτήρα Συστημάτων Συσσωρευτών Ενέργειας_HORIZON2020»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 110582/19-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του έργου «Εθνική Συμμέτοχη 2018_TILOS_Τεχνολογικη Καινοτομία για τη Βέλτιστη Ενσωμάτωση Τοπικού Χαρακτήρα Συστημάτων Συσσωρευτών Ενέργειας_HORIZON2020»

– Έντυπο πρότασης 

– Υπεύθυνη Δήλωση