Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 110575/19-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «iReact – Next Generation_iReact NG_Τ1ΕΔΚ-00244»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 110575/19-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «iReact – Next Generation_iReact NG_Τ1ΕΔΚ-00244»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 110575/19-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα υποψήφιο διδάκτορα στο  πλαίσιο του έργου «iReact – Next Generation_iReact NG_Τ1ΕΔΚ-00244»

– Έντυπο πρότασης 

– Υπεύθυνη Δήλωση