Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 110563/19-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια – ΔΕΣΜΟΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 110563/19-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα υποψήφιο διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια – ΔΕΣΜΟΣ»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 110563/19-06-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας με ένα υποψήφιο διδάκτορα στο  πλαίσιο του έργου«Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια – ΔΕΣΜΟΣ»

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση