Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 107463/10-05-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων με τη χρήση δικτύου IoT»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 107463/10-05-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων με τη χρήση δικτύου IoT»

-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 107463/10-05-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου  «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων με τη χρήση δικτύου IoT» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση