Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 107343/09-05-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 107343/09-05-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος».

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 107343/09-05-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος».

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση