Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 106914/23-04-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Παιδαγωγική μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και βιοϊατρικών προσεγγίσεων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 106914/23-04-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Παιδαγωγική μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και βιοϊατρικών προσεγγίσεων»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 106914/23-04-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Παιδαγωγική μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και βιοϊατρικών προσεγγίσεων»

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση