Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 106835/22-04-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 106835/22-04-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 106835/22-04-2019) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση