Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 106755/19-04-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης  ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων με τη χρήση δικτύου IoT»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 106755/19-04-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης  ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων με τη χρήση δικτύου IoT»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 106755/19-04-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης  ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων με τη χρήση δικτύου IoT» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

– Έντυπο πρότασης

– Υπεύθυνη Δήλωση