Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), συνολικού προϋπολογισμού #74.400,00# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)

Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), συνολικού προϋπολογισμού #74.400,00# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)

Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), συνολικού προϋπολογισμού #74.400,00# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)

Διακήρυξη (σύνδεσμος προς το επισυναπτόμενο αρχείο διακήρυξης)
ΤΕΥΔ (σύνδεσμος προς το επισυναπτόμενο αρχείο ΤΕΥΔ, σε μορφή DOC)