Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αρ. πρωτ. διακ.: 109414/06-06-2019

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού

ΤΕΥΔ διαγωνισμού