Δημοσιοποίηση προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020

Δημοσιοποίηση προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020