Πλαίσιο Λειτουργίας

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Νόμος 4485/2017 (ΦΕΚ τ.Α 114/04.08.2017) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”
Νόμος 4559/2018 (ΦΕΚ τ.Α 142/03.08.2018) “Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις”
Νόμος 4610/2019 (ΦΕΚ τ.A 70/07.05.2019) “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις”
Νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ τ.Α 111/12.6.2020) “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”
Νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ τ.Α 94/14.8.2015) “Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”
[ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9 Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας]
Κ.Υ.Α. αρ.50244/ΕΥΘΥ1125/10-10-2014 (ΦΕΚ τ.Β 2856/23-10-2014) “Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Αντικατάσταση κοινής υπουργικής απόφασης 26931/ΕΥΘΥ 580(ΦΕΚ 1968/Β/2012))”
Νόμος 3027/2002 (ΦΕΚ τ.Α 152/28.6.2002) “Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”
[Άρθρο 3,παρ.2α περί Σύνταξης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού]
Νόμος 2817/2000 (ΦΕΚ τ.Α 78/14.03.2000) “Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις”
[Κρατήσεις Αποδοχών Μελών ΕΠ από Πρόσθετη Απασχόληση (άρθρο 15)]