Ορθή ημερομηνία λήξης των συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ορθή ημερομηνία λήξης των συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία λήξης των συμβάσεων που θα συναφθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (αρ. πρωτ: 114055/24-07-19 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), εκ παραδρομής αναφέρθηκε στο πρακτικό 1/23-09-19 (θέμα 64ο Β) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως η 30-09-2019.

Η ορθή ημερομηνία λήξης των εν λόγω συμβάσεων είναι η 30-09-2020 (επισυνάπτεται η ορθή επανάληψη του πρακτικού 1/23-09-19 (θέμα 64ο Β) της Συγκλήτου του ΠΑΔΑ).