Ματαίωση της με αριθμ. πρωτ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως προς τη θέση 170 και ανάκληση της με αριθμ. 34/07-09-2021 (θέμα 10.17) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ως προς τη θέση 170

Ματαίωση της με αριθμ. πρωτ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως προς τη θέση 170 και ανάκληση της με αριθμ. 34/07-09-2021 (θέμα 10.17) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ως προς τη θέση 170

Ματαίωση της με αριθμ. πρωτ. 19981/01-07-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως προς τη θέση 170 και ανάκληση της με αριθμ. 34/07-09-2021 (θέμα 10.17) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ως προς τη θέση 170.