Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017 για θέματα που αφορούν στα ΠΜΣ