Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36, Ν. 4485/2017 για θέματα που αφορούν στα προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών και τις αμοιβές μελών ΔΕΠ από την συμμετοχή τους σε αυτά

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36, Ν. 4485/2017 για θέματα που αφορούν στα προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών και τις αμοιβές μελών ΔΕΠ από την συμμετοχή τους σε αυτά