Απόφαση έγκρισης σύναψης σύμβασης για την θέση με α/α 40 του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»

Απόφαση έγκρισης σύναψης σύμβασης για την θέση με α/α 40 του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 04 12 11 19 ΘΕΜΑ 11.4