Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων της υπ’ αριθμ. 101830/22-02-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων της υπ’ αριθμ. 101830/22-02-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών