Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 121464/22-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 121464/22-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 121464/22-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 7 10 12 19 ΘΕΜΑ 8.3 6ΗΗΙ46Μ9ΞΗ 6ΣΤ