Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 120482/06-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 120482/06-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης της υπ’ αριθμ. 120482/06-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ20 26 11 19 ΘΕΜΑ 10.3 ΩΑΙ346Μ9ΞΗ ΙΑΒ