Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ’ αριθμ. 112607/11-07-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Θέση 02)

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη  της υπ’ αριθμ. 112607/11-07-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Θέση 02)