Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης Έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ’ αριθμ. 2923/06-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης Έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ’ αριθμ. 2923/06-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης Έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη της υπ’ αριθμ. 2923/06-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος