Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ’ αριθμ. 119825/30-10-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Θέση 01)

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ’ αριθμ. 119825/30-10-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Θέση 01)

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ’ αριθμ. 119825/30-10-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Θέση 01)