Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (6ωρη) με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ’ αριθμ. 120276/05-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (6ωρη) με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ’ αριθμ. 120276/05-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (6ωρη) με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ’ αριθμ. 120276/05-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 06 03 12 2019 ΘΕΜΑ 8.1