«Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ’ αριθμ. 121595/25-11-2019πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

«Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ’ αριθμ. 121595/25-11-2019πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

«Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ένα εξωτερικό συνεργάτη της υπ’ αριθμ. 121595/25-11-2019πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.