Απόδοση ποσοστού στον ΕΛΚΕ από τους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες που έχουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Απόδοση ποσοστού στον ΕΛΚΕ από τους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες που έχουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα