Αλλαγή υποβολής αιτημάτων για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Ν.4412/2016, για ποσά από 2.500,01 € έως και 30.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από την 01/06/2021

Αλλαγή υποβολής αιτημάτων για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Ν.4412/2016, για ποσά από 2.500,01 € έως και 30.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από την 01/06/2021

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» (ΦΕΚ 36 τ.Α. 9/3/2021), από 01/06/2021, και στο εξής, για την προμήθεια ειδών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για ποσά από 2.500,01 € έως και 30.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται, ως προς την υποβολή του αιτήματος, είναι η εξής:

   1. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, συμπληρώνει, αρχικά, μόνο το έντυπο Δ11β «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (για συνολική καθαρή αξία από 2.500,01 € έως και 30.000,00 €)» και το υποβάλλει στον ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ. Το έντυπο αυτό:
     1. θα πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία των υποψήφιων προμηθευτών στους οποίους απευθύνεται (έρευνα αγοράς),
     2. αναρτάται από την υπηρεσία, υποχρεωτικά, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.
   1. Μετά την ανάρτηση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., λαμβάνονται οι προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία μετά την ανάρτηση του εντύπου Δ11β στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
   2. Βάσει των προσφορών που θα υποβληθούν, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος συντάσσει το έντυπο Δ11γ «Αίτημα Απευθείας Ανάθεσης (για συνολική καθαρή αξία από 2.500,01 € έως και 30.000,00 €)» και το υποβάλλει στον ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ.

 

Στο δικτυακό τόπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, την 01/06/2021, θα αναρτηθούν νέα έντυπα σύμφωνα με τα παραπάνω.

Το Τμήμα Προμηθειών είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.