Αλλαγή Νομίμου Εκπροσώπου του ΕΛΚΕ

Αλλαγή Νομίμου Εκπροσώπου του ΕΛΚΕ

Γνωστοποιείται ότι, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και μέχρι την δημοσίευση του ΦΕΚ για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Νόμιμος Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕ είναι ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής.

Παρακαλείστε να εφαρμόσετε το ανωτέρω στα αιτήματα, στις συμβάσεις κλπ. που κατατίθενται στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου.