Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 6226/13-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου: “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΕΜΦΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΣΕ ΥΓΙΗ ΑΤΟΜΑ” (κωδ. 80756).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 6226/13-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου: “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΕΜΦΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΣΕ ΥΓΙΗ ΑΤΟΜΑ” (κωδ. 80756).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ: 6226/13-03-2020) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου: “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΕΜΦΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΣΕ ΥΓΙΗ ΑΤΟΜΑ” (κωδ. 80756).

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση