Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 34100/09-11-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας για την υποστήριξη του έργου «ERASMUS+ / Όμιλος Πρακτικής Άσκησης (KA131-2021) 2021-EL01-KA131-HED-000035671» (Κ/Ε 81021).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 34100/09-11-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας για την υποστήριξη του έργου «ERASMUS+ / Όμιλος Πρακτικής Άσκησης (KA131-2021) 2021-EL01-KA131-HED-000035671» (Κ/Ε 81021).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 34100/09-11-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας για την υποστήριξη του έργου  «ERASMUS+ / Όμιλος Πρακτικής Άσκησης (KA131-2021) 2021-EL01-KA131-HED-000035671» (Κ/Ε 81021) και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 34100/09-11-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση​