Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 32277/22-10-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «ΔΠΜΣ- Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» (Κ/Ε 80774)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 32277/22-10-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «ΔΠΜΣ- Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» (Κ/Ε 80774)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 32277/22-10-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου  «ΔΠΜΣ- Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» (Κ/Ε 80774) και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 32277/22-10-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση​