Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22321/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης για την υποστήριξη του έργου «Πρόσβαση: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ» (Κ/Ε 80752)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22321/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης για την υποστήριξη του έργου «Πρόσβαση: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ» (Κ/Ε 80752)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22321/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης για την υποστήριξη του έργου  «Πρόσβαση: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ» (Κ/Ε 80752)και ανάλυση ως ακολούθως:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 22321/21-07-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση