Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22309/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύ​ο συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του έργου «Επιχορήγηση Φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Για Την Υποστήριξη Χρηστών Και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Για Τα Έτη 2020 έως και 2022» (Κ/Ε 80780)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22309/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύ​ο συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του έργου «Επιχορήγηση Φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Για Την Υποστήριξη Χρηστών Και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Για Τα Έτη 2020 έως και 2022» (Κ/Ε 80780)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 22309/21-07-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του έργου  «Επιχορήγηση Φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Για Την Υποστήριξη Χρηστών Και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Για Τα Έτη 2020 έως και 2022» (Κ/Ε 80780)και ανάλυση ως ακολούθως:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 22309/21-07-2021)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση