Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 18677/06-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «ERASMUS+ KA2_Έντεχνη Εκπαιδευτική Ρομποτική για την προώθηση Υπολογιστικής Σκέψης σε Μικτό Πλαίσιο (FERTILE)» (Κ/Ε 81048).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 18677/06-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «ERASMUS+ KA2_Έντεχνη Εκπαιδευτική Ρομποτική για την προώθηση Υπολογιστικής Σκέψης σε Μικτό Πλαίσιο (FERTILE)» (Κ/Ε 81048).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 18677/06-06-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου για την υποστήριξη του έργου «ERASMUS+ KA2_Έντεχνη Εκπαιδευτική Ρομποτική για την προώθηση Υπολογιστικής Σκέψης σε Μικτό Πλαίσιο (FERTILE)» (Κ/Ε 81048) και ανάλυση ως ακολούθως:

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 18677/06-06-2022)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη δήλωση