Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 122666/05-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 122666/05-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 122666/05-12-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική»

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση