Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 120284/05-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 120284/05-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 120284/05-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης έργου με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής»

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση