Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 120276/05-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (6ωρη) με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / Διεθνής Κινητικότητα (ΚΑ107-2019)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 120276/05-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (6ωρη) με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / Διεθνής Κινητικότητα (ΚΑ107-2019)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 120276/05-11-19) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (6ωρη) με ένα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ / Διεθνής Κινητικότητα (ΚΑ107-2019)

Έντυπο πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση